Ważne dla Rodziców
2020-05-28

RODZICU!

 1. Nie posyłaj Dziecka do Przedszkola, jeżeli któryś z domowników jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. W drodze do i z Przedszkola korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowujcie dystans społeczny.
 3. Czekając na wejście do budynku Przedszkola nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miejcie zakryte usta i nos.
 4. Przed wejściem do budynku Przedszkola obowiązkowo zdezynfekuj ręce sobie i Dziecku,
  a jeżeli macie przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyjcie ręce. Dezynfekując ręce Dziecka uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do oczu Dziecka.
 5. Dziecko zostanie poddane pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym Przedszkole (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
 6. Przed posłaniem Dziecka do Przedszkola wytłumacz Dziecku, jakie obecnie obowiązują zasady bezpieczeństwa i dlaczego zostały wprowadzone.
 7. Nie zabierajcie do Przedszkola ulubionej zabawki lub maskotki Dziecka. W Przedszkolu nie będzie mogło z nich korzystać.
 8. Uczul Dziecko, aby stosowało zasady higieny: często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie, ograniczało przytulanie, zachowało dystans, a także unikało dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczul Dziecko na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Uczul Dziecko, aby nie korzystało z wyłączonych z użytkowania urządzeń zabawowych, ławek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
 11. Uczul Dziecko, aby gdy tylko źle się poczuje natychmiast powiedziało o tym nauczycielowi.
 12. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych pracownika Przedszkola.
 13. Informuj pracownika Przedszkola o wszelkich nietypowych sytuacjach.