Innowacja pedagogiczna "Chcę zrozumieć świat"

Prowadzona przez nas innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań
służących kształtowaniu cech i postaw dziecka, pozwalających mu w przyszłości na
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Głównym celem naszej innowacji jest rozwój
cech osobowości, które w bezpośredni sposób wpływają na funkcjonowanie człowieka w
społeczeństwie, a osiągnąć go możemy dzięki:
– budzeniu wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
czyli rozwoju takich cech jak: życzliwość, uczciwość, obowiązkowość
– wzmacnianiu więzi uczuciowej z rodziną,
– wyrabianiu samodzielności, umiejętność współdziałania i działania na rzecz innych,
– wdrażaniu do przestrzegania zasad życia zbiorowego i szacunku dla pracy,
– rozwijaniu aktywności społecznej i budzeniu potrzeb wiedzy o świecie,
– rozwijaniu uczuć patriotycznych.
Zakres innowacji

Program opracowanej innowacji pedagogicznej dla Przedszkola nr 10 adresowany jest do
dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.
Celem innowacji jest poszerzenie umiejętności i wiadomości z zakresu kształtowania
właściwych postaw społecznych dzieci oraz elementarnych przyzwyczajeń higieniczno-
kulturalnych. Dzięki naszym działaniom będziemy w bezpośredni sposób wpływać
na wykształcenie w dziecku tych cech, które wpływają na sprawne funkcjonowanie
w określonym systemie wartości oraz zdolności do aktywnego życia w różnego typu
wspólnotach. Planowana modyfikacja programowa dotyczyłaby wybranych celów
wychowawczych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Założeniem naszego programu będzie pokazanie, w jaki sposób organizować zespół
dziecięcy, uczyć pożądanych w życiu społecznym form zachowania się, które wpływają
na taki układ stosunków w grupie, że zapewnione zostanie każdemu dziecku poczucie
bezpieczeństwa, radości i możliwości pełnego rozwoju, inspirować i wyzwalać aktywność
społeczną wychowanków.
Istotą naszej innowacji jest uczenie dziecko po przez zabawę panowania nad własnymi
emocjami oraz przyswajaniu określonych norm postępowania, które swoje odzwierciedlenie
będą miały w indywidualnych kontaktach społecznych.
Czas realizacji: rok szkolny 2012-2013